Školní řád mateřské školy

1. Mateřská škola je předškolním zařízením pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let a děti s odkladem školní docházky. Jejím zřizovatelem je MČ Praha - Radotín, Praha 16. Zápis a přijímání dětí se provádí dle zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle vyhlášky. č.34/2006 Sb., o předškolním vzdělávání .
Před nástupem do MŠ musí dítě projít lékařskou prohlídkou.
2. Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. - 17.00 hod. Adaptace dětí na nové prostředí:
- při nástupu možnost zkrácené docházky dětí
- možnost pobytu rodiče ve třídě
V případě , že nastane mimořádná situace, která znemožní včasné vyzvednutí dítěte z MŠ, jsou rodiče povinni včas tuto skutečnost telefonicky oznámit učitelce a společně dohodnout další postup. V případě nesplnění této podmínky se rodiče vystavují nebezpečí, že uhradí náklady spojené s delším pobytem dítěte v MŠ. Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu. Provoz o letních prázdninách zajišťuje vždy jedna ze tří mateřských škol. Přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem . Provoz v době dalších prázdnin ( podzimní, jarní, velikonoční ..) zajišťuje vždy mateřská škola nám. Osvoboditelů 1367
( pokud počet dětí na ostatních školkách klesne pod 10 dětí ).

3. Docházka dětí a omlouvání nepřítomnosti: Děti se scházejí od 6.30 hod., nejpozději však do 8.30 hod. V tuto dobu se mateřská škola uzavírá, v zájmu bezpečnosti dětí a dále , aby nebyl rušen její provoz. Pozdní příchod a každou nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit den předem / sešit omluv, osobně,telefonicky do 8.00 hodin ráno.Pokud dítě není omluveno předem, platí se stravné za první den nepřítomnosti dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte řádně omluvena do 14 dnů, může být docházka dítěte dle § 35, odst.1, písm.a) zákona 561/2004 Sb.ukončena a na jeho místo přijato dítě nové.
Odchod dětí: vzhledem k režimu dne probíhá po obědě od 12.30 do 13.00 hod. Odpolední odchod po odpoledním odpočinku od 15.00 - 17.00 hod. Děti jsou předávány pouze rodičům nebo jejich zákonným zástupcům, popř. jimi pověřené dospělé osobě. Po písemné dohodě s ředitelkou školy je možné vydávat děti starším sourozencům.

4. Zdravotní péče: Rodiče zodpovídají za to, že předávají dítě do MŠ zdravé. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout . Povinností rodičů je nahlásit jakékoliv změny v chování dítěte během předešlého dne a noci / rýma, kašel, bolest břicha nebo hlavy, nevolnost, poranění z domova.../ Do kolektivu nemůže být přijato nemocné dítě. Zjistí-li se během dne u dítěte příznaky nemoci,vyrozumí učitelka o jeho stavu některého z rodičů. Infekční onemocnění dítěte nebo i v rodině jsou rodiče povinni ihned hlásit škole. Po nepřítomnosti z důvodu infekční nemoci je nutné potvrzení lékaře.

5. Oblečení dětí: se řídí hygienickými a zdravotními zásadami. Doporučujeme vhodné oblečení do tříd, jednoduché, lehčího rázu, vždy se zapínáním dopředu, jednoduchou samonazouvací obuv. Doporučujeme zvlášť oblečení do třídy a oblečení na pobyt venku. V sáčku je potřeba mít náhradní oblečení (tričko, spod. kalhotky, ponožky ). Pyžamo pro odpočinek dítěte.Všechny osobní věci je nutné označit jménem dítěte, pravidelně je měnit a udržovat v čistotě.

6. Spolupráce školy a rodiny: se rozvíjí na základě potřeb a zájmů rodičů ve prospěch docházejících dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem , co se v mateřské škole děje.
Upozornění pro rodiče , pravidelně čtěte vývěsky na nástěnce u vchodových dveří a na nástěnkách v šatně dětí, dozvíte se o akcích, které probíhají na škole a seznámíte se s činnostmi dětí během jejich pobytu v mateřské škole.
V zájmu dodržování režimu dne a plnění výchovného programu žádáme rodiče,aby učitelce při příchodu dětí sdělovali jen nejnutnější informace. Podrobnější informace budou průběžně podávány
  - po pracovní době učitelky
  - na třídních schůzkách
  - ve sjednaném termínu
Úřední hodiny ředitelky školy jsou vždy v pondělí od 13.00 - 17.00 hodin
V ostatní dny vždy po telefonické domluvě.

N E P Ř E H L É D N Ě T E ! ! !
Rodiče jsou povinni :
- doprovázet své dítě až do budovy školy a předat dítě učitelce osobně
- hlásit infekční onemocnění v rodině
- neprodleně oznámit učitelce jakékoliv příznaky nemoci(nevolnost, průjem, ..)

Tento školní řád MŠ je závazný pro rodiče i zaměstnance školy